Av. Prat de la Riba, 16 Lleida
t.973 270 909
info@englishstudycentre.es

Av. Prat de la Riba, 16: Secretaria, administració i aules de la 9 a la 16

C/Torres de Sanui, 11 Altell: aules de la 1 a la 8

English Study Centre
Av. Prat de la Riba, 16
Lleida

Tlf:973 27 09 09

Email: info@englishstudycentre.es


Horari d'atenció al públic: 9:30 a 14:00 i de 16:00 a 20:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
  Raó social
  ENGLISH STUDY CENTRE LLEIDA, S.L.
  CIF
  B25804642
  Domicili
  C/ Torres de Sanui, 11 Altell D – 25006 – Lleida - LLEIDA
  Telèfon
  973270909
  Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades
  admin@englishstudycentre.es
  1. Normativa aplicable

   La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en el que no contradigui el citat Reglament, pel disposat en el marc legislatiu espanyol en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

   Al falicitar-nos les vostres dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, donant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractmanet de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

   L'empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avis Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, en el seu cas, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

  2. Delegat de Protecció de Dades

   L’empresa no té Delegat de Protecció de Dades

 2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
  El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats
  • Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que es detallen en aquesta web
  • Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del corresponent pressupost / comanda i/o la signatura d’un contracte mercantil
  • Enviar-li per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats en relació a la nostra entitat, així com les actualitzacions dels nostres serveis
  1. Termini de Conservació de les seves dades

   Conservarem les seves dades des de que ens doni el seu consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, matindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legals exigits

 3. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

  La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals

  1. Consentiment per tractar les seves dades

   A l’omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o al remetre correus electrònics a les Empreses a través dels comptes habilitats per aquest efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acdeptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades

  2. Categories de dades

   Les dades que es recapten es refereixen a la categoría de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com la dirección IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades

 4. MESURES DE SEGURETAT

  Dins del nostre Compromís per garantizar la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnología, la natura de les dades emmagatzemades i dels riscos a que estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016

 5. CESSIÓ DE DADES

  No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades a excepció de les autoritzacions per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en els que una autoritat judicial ens ho requereixi

 6. DRETS DE L’USUARI

  Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicamente les conservarem per a l’exercici o la defensa de relamacions. Per motius relacionats amb la seva situación particular, els interessats podrán oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  D’acord amb la lesgislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

  1. Com exercitar els meus drets?

   Per a excercir els seus drets, ha d’adreçar-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a lexercici del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per obtener informació adicional referent als seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets son el telèfon 973270909 i el correu electrònic: admin@englishstudycentre.es. Recordi acompanyar una copia d’un document que ens permeti identificar-lo.

 7. CONSENTIMENT PER A ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

  Així mateix, i d’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre medi electrònic d’enviament d’informació sobre l’Empresa.